บทสวดโพชฌังคปริตร คาถาขจัดโรคภัยไข้เจ็บ

บทโพชฌังคปริตร เป็นคาถาพุทธมนต์ช่วยเสริมสิริมงคล นิยมสวดต่ออายุ สวดให้หายจากเจ็บไข้ จะช่วยส่งเสิรมกำลังใจ จึงมักสวดบทโพชฌังคปริตรในงานวันเกิด วันปีใหม่

ประวัติบทโพชฌังคปริตร 

บทโพชฌังคปริตร เป็นคาถาที่เกิดจากการประพันธ์ขึ้นโดยโบราณาจารย์ จากโพชฌังคสูตรทั้ง 3 สูตร โดยน้อมเป็นสัจกิริยา เพื่อให้พระปริตรเป็นธรรมโอสถ บังเกิดพุทธานุภาพ ขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้อันตรธานหายไป เกิดเป็นความสุข สวัสดี 

ความเชื่อเกี่ยวกับบทโพชฌังคปริตร 

เมื่อเจ็บป่วย ไม่สบาย ก็จะสวด บทโพชฌังคปริตรแม้ในงานทำบุญอายุ พระสงฆ์ก็จะสวดพระปริตรบทนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุ

“เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ครั้งเสด็จไปเยี่ยม พอ.สว. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (เมษายน 2558) ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อในพลานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา แม้แต่ท่านป่วยท่านก็จะให้คนมาสวดบทที่เรียกว่า โพชฌังคปริตร ถวาย และพระโมคคัลลา พระมหากัสสปะป่วย พระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าว  โพชฌังคปริตร พระราชทาน ข้าพเจ้าอยากจะขอให้ทุกท่านนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙)ในขณะที่กำลังสวด ว่า สวดถวายเพื่อให้ทรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทยอีกนานๆ”

บทสวดโพชฌังคปริตร 

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 

วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา 

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา 

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 

คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 

เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต 

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง 

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

พระสูตรนี้จึงถือว่าเป็นมนต์ต่ออายุ ใช้สวดต่ออายุคนเจ็บป่วยให้หายจากโรคภัย  ผู้สวดต้องน้อมใจตามเพื่อให้เกิดอนิสงส์ ช่วยดับทุกข์ทางกายและใจ